Wang Jin

Wang Jin

9th Jan 2008

Tensor America by Wang Jin (acrylic on stone)

art