Commodore 64 laptop

Commodore 64 laptop

7th Apr 2009

Commodore 64 laptop: awesome. Via Christian Heilmann.

hardware