Makes sense to me

Makes sense to me

1st Aug 2008

Web without sense. Via It's Nice That.

fun