Metadata, Meta Tags, Meta What?

28th Aug 2007

Matthew Smith explains what metadata is.